Đảm bảo giao thông đường thủy > Tin tức - Hoạt động

2606-2015 Công ty Cổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015  (26/06/2015)
Công ty Cổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
2003-2015 UBND thành phố vừa phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập các quỹ năm 2013, quý 1/2014  (20/03/2015)
Công văn UBND thành phố gửiCổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập các quỹ năm 2013, quý 1/2014 của công ty.
1207-2010 Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng  (12/07/2010)
Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
Số bài trong trang