Đảm bảo giao thông đường thủy > Tin tức - Hoạt động
Công ty Cổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
Công ty Cổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015

Ngày 23 tháng 6 năm 2015, Cổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng đã công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp. Chi tiết xem tại: http://gtdthp.com.vn/?p_id=tin&id=ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-va-dau-tu-phat-trien-hang-nam-cua-doanh-nghiep