Đảm bảo giao thông đường thủy > Tin tức - Hoạt động

1111-2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022  (11/11/2022)
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022
1705-2019 Thông báo tuyển dụng lao động năm 2019  (17/05/2019)
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2019
0111-2017 Công bố thông tin bất thường 01/11/2017  (01/11/2017)
Công bố thông tin bất thường
1907-2017 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn  (19/07/2017)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
1005-2017 Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2016  (10/05/2017)
Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2016
1604-2017 Đại hội cổ đông thường niên  (16/04/2017)
Đại hội cổ đông thường niên
2303-2017 Báo cáo thường niên 2016  (23/03/2017)
Báo cáo thường niên 2016
1003-2017 Công bố thông tin bất thường  (10/03/2017)
Công bố thông tin bất thường
2501-2017 Công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn  (25/01/2017)
Công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
0808-2016 Công bố về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh  (08/08/2016)
về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh
0104-2016 Hồ sơ đăng ký thông tin đại chúng  (01/04/2016)
Hồ sơ đăng ký thông tin đại chúng
2606-2015 Công ty Cổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015  (26/06/2015)
Công ty Cổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
Số bài trong trang