Đảm bảo giao thông đường thủy > Tin tức - Hoạt động

3112-2023 Quyết định về giá sử dụng phà tại bến phà Gót - Cái Viềng  (31/12/2023)
Quyết định về giá sử dụng phà tại bến phà Gót - Cái Viềng
1111-2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022  (11/11/2022)
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022
1705-2019 Thông báo tuyển dụng lao động năm 2019  (17/05/2019)
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2019
0111-2017 Công bố thông tin bất thường 01/11/2017  (01/11/2017)
Công bố thông tin bất thường
1907-2017 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn  (19/07/2017)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
1005-2017 Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2016  (10/05/2017)
Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2016
1604-2017 Đại hội cổ đông thường niên  (16/04/2017)
Đại hội cổ đông thường niên
2303-2017 Báo cáo thường niên 2016  (23/03/2017)
Báo cáo thường niên 2016
1003-2017 Công bố thông tin bất thường  (10/03/2017)
Công bố thông tin bất thường
2501-2017 Công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn  (25/01/2017)
Công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
0808-2016 Công bố về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh  (08/08/2016)
về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh
0104-2016 Hồ sơ đăng ký thông tin đại chúng  (01/04/2016)
Hồ sơ đăng ký thông tin đại chúng
Số bài trong trang