Đảm bảo giao thông đường thủy

1103-2019 Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền gửi từ tài khoản tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân  (11/03/2019)
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền gửi từ tài khoản tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân
0803-2018 Thông báo  (08/03/2018)
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018
0903-2016 Báo cáo tài chính  (09/03/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán
Số bài trong trang