Đảm bảo giao thông đường thủy > Tin tức - Hoạt động
UBND thành phố vừa phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập các quỹ năm 2013, quý 1/2014
Công văn UBND thành phố gửiCổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập các quỹ năm 2013, quý 1/2014 của công ty.

ngày 23 tháng 03 năm 2015, UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập các quỹ năm 2013, quý 1/2014 của Cổ phần Đảm bào giao thông đường thủy Hải Phòng.