Đảm bảo giao thông đường thủy > Tin tức - Hoạt động
Công bố thông tin về việc đề cử bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đảm bảo GDDT Hải Phòng
Căn cứ yêu cầu thực tế doanh nghiệp, ngày 27/7/2016 Công ty...