Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024


Tài liệu đính kèm: 20240403_Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 (1).pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2024.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2023.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 và KH phân phối lợi nhuận 2024.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Báo hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (2).pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Dự thảo Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026.pdf
Tài liệu đính kèm: 20240403_Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.pdf