Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

2205-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020  (22/05/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020
2804-2020 CBTT Kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018  (28/04/2020)
CBTT Kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
0704-2020 Văn bản nhất trí gia hạn thời gian ĐHCĐ năm 2020  (07/04/2020)
Văn bản nhất trí gia hạn thời gian ĐHCĐ năm 2020 của Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Hải Phòng
3103-2020 Nghị quyết lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  (31/03/2020)
Nghị quyết lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3103-2020 Công văn xin gia hạn tổ chức họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020  (31/03/2020)
Công văn xin gia hạn tổ chức họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020
2003-2020 Công bố thông tin thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020  (20/03/2020)
Công bố thông tin thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020
2003-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  (20/03/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
0201-2020 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty  (02/01/2020)
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
1211-2019 Công bố Thông tin bất thường về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019  (12/11/2019)
Công bố Thông tin bất thường về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019
2006-2019 Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền  (20/06/2019)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
3005-2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền  (30/05/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
2604-2019 Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  (26/04/2019)
Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
1004-2019 Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019  (10/04/2019)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
0604-2019 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019  (06/04/2019)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2503-2019 Công văn giải trình liên quan ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018  (25/03/2019)
Giải trình liên quan ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
1802-2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên 2019  (18/02/2019)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên 2019
1111-2018 Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH An VIệt  (11/11/2018)
Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH An VIệt
3008-2018 Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà bến Gót  (30/08/2018)
Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà bến Gót
1007-2018 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN  (10/07/2018)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
1206-2018 Thông báo chi trả cổ tức năm 2017  (12/06/2018)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017
Số bài trong trang