Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Tài liệu ĐH cổ đông thường niên năm 2021


Tài liệu đính kèm: 20210610_Sơ yếu lý lịch thành viên ứng cử, đề cử HDQT, BKS.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Báo cáo của TGĐ về nhiệm vụ 2020 và phương hướng 2021.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 và phương hướng 2021.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Công văn công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ năm 2021.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo biên bản kiểm phiếu biểu quyết.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Cty.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình sửa đổ, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức & hoạt động Cty.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Cty.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2020.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình thông qua PA phân phối LN năm 2021.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Dự thảo tờ trình, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Giấy mời, chương trình ĐH, Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Phiếu bầu cử thành viên BKS, HĐQT.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.pdf
Tài liệu đính kèm: 20210609_Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021.pdf