Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố > Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm

2406-2015 Tờ trình của công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy HP gửi UBND thành phố về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013.  (24/06/2015)
Tờ trình của công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy HP gửi UBND thành phố về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013.
2406-2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.  (24/06/2015)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp.
2106-2015 Công văn UBND thành phố gửi công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng  (21/06/2015)
Công văn UBND thành phố gửi công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập các quỹ năm 2013, quý 1/2014 của công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
Số bài trong trang