Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

1611-2023 Công bố thông tin bất thường về việc đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt  (16/11/2023)
Công bố thông tin bất thường về việc đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt
1008-2023 Thông báo Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền  (10/08/2023)
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
2507-2023 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023  (25/07/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023
1307-2023 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền  (13/07/2023)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
2306-2023 Thông báo thay đổi nhân sự thành viên BKS  (23/06/2023)
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên BKS
2306-2023 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  (23/06/2023)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
0206-2023 Công văn CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023  (02/06/2023)
Công văn CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
0206-2023 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  (02/06/2023)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
1805-2023 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ((Thay thế cho Báo cáo tài chính được lập ngày 30/3/2023)  (18/05/2023)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ((Thay thế cho Báo cáo tài chính được lập ngày 30/3/2023)
1105-2023 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  (11/05/2023)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
1404-2023 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  (14/04/2023)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
0504-2023 Công bố thông tin về đơn từ nhiệm của thành viên BKS  (05/04/2023)
Công bố thông tin về đơn từ nhiệm của thành viên BKS
0504-2023 Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023  (05/04/2023)
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
1901-2023 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022  (19/01/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
1111-2022 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022  (11/11/2022)
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
2907-2022 Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền  (29/07/2022)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
1107-2022 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (11/07/2022)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
1107-2022 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022  (11/07/2022)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022
0707-2022 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền  (07/07/2022)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền
3006-2022 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  (30/06/2022)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Số bài trong trang