Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

2206-2024 Thư mời tham gia chào giá cho thuê phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng phà  (22/06/2024)
Thư mời tham gia chào giá cho thuê phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng phà
0406-2024 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2024  (04/06/2024)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2024
2705-2024 Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền  (27/05/2024)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
2604-2024 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyển trả cổ tức năm 2023 bằng tiền  (26/04/2024)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyển trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
2404-2024 TÀI LIỆU SAU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  (24/04/2024)
TÀI LIỆU SAU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
1604-2024 Công văn giải trình ý kiến đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023  (16/04/2024)
Công văn giải trình ý kiến đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
1604-2024 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  (16/04/2024)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
0304-2024 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  (03/04/2024)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
0304-2024 Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  (03/04/2024)
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2003-2024 BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  (20/03/2024)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
0703-2024 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  (07/03/2024)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
0602-2024 Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan  (06/02/2024)
Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan
2901-2024 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023  (29/01/2024)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
3012-2023 Thông báo thay đổi nhân sự  (30/12/2023)
Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc; miễn nhiệm ông Đỗ Văn Thuận không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc
3012-2023 Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT  (30/12/2023)
Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Thuận
1611-2023 Công bố thông tin bất thường về việc đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt  (16/11/2023)
Công bố thông tin bất thường về việc đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt
1008-2023 Thông báo Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền  (10/08/2023)
Thông báo Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
2507-2023 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023  (25/07/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023
1307-2023 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền  (13/07/2023)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
2306-2023 Thông báo thay đổi nhân sự thành viên BKS  (23/06/2023)
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên BKS
Số bài trong trang