Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

0811-2021 Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt  (08/11/2021)
Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3007-2021 Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền  (30/07/2021)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
2907-2021 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (29/07/2021)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2707-2021 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021  (27/07/2021)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021
2707-2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (27/07/2021)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
0907-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền  (09/07/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
0607-2021 CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền  (06/07/2021)
CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
0507-2021 Thông báo thay đổi nhân sự  (05/07/2021)
Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm lại các chức danh: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, thành viên BKS
0507-2021 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)  (05/07/2021)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)
0507-2021 Điều lệ tổ chức và hoạt động (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)  (05/07/2021)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)
0507-2021 Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)  (05/07/2021)
Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)
3006-2021 Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT  (30/06/2021)
Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT
3006-2021 Biên bản, Nghị Quyết, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021  (30/06/2021)
Biên bản, Nghị Quyết, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021
0906-2021 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  (09/06/2021)
Tài liệu ĐH cổ đông thường niên năm 2021
0605-2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021  (06/05/2021)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021
0605-2021 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  (06/05/2021)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3004-2021 Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Gót - Cái Viềng  (30/04/2021)
Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Gót - Cái Viềng
1904-2021 Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021  (19/04/2021)
Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021
2801-2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (28/01/2021)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
2601-2021 Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm chức vụ Kế toán trương  (26/01/2021)
Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Số bài trong trang