Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố > Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm
Công văn UBND thành phố gửi công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
Công văn UBND thành phố gửi công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập các quỹ năm 2013, quý 1/2014 của công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Công văn UBND thành phố gửi công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập các quỹ năm 2013, quý 1/2014 của công ty.