Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

1111-2018 Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH An VIệt  (11/11/2018)
Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH An VIệt
3008-2018 Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà bến Gót  (30/08/2018)
Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà bến Gót
1007-2018 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN  (10/07/2018)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
1206-2018 Thông báo chi trả cổ tức năm 2017  (12/06/2018)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017
1605-2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền  (16/05/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
1405-2018 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  (14/05/2018)
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
2704-2018 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  (27/04/2018)
Biên bản, Nghị quyết ĐH, bản cung cấp thông tin thay đổi nhân sự thành viên BKS
2604-2018 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  (26/04/2018)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
2604-2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty  (26/04/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
2404-2018 Điều lệ sửa đổi  (24/04/2018)
Điều lệ sửa đổi theo ý kiến Sở Kế hoạch
1204-2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017  (12/04/2018)
Báo cáo thường niên 2017
1004-2018 Giáy mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  (10/04/2018)
Giấy mời, giấy xác nhận dự ĐH, giấy ủy quyền dự ĐH cổ đông năm 2018
1004-2018 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  (10/04/2018)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
0803-2018 Thông báo  (08/03/2018)
Chốt danh sách cổ đông đẻ thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
0803-2018 Thông báo  (08/03/2018)
Chốt danh sách cổ đông đẻ thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
1501-2018 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (15/01/2018)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
Số bài trong trang