Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

0206-2023 Công văn CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023  (02/06/2023)
Công văn CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
0206-2023 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  (02/06/2023)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
1805-2023 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ((Thay thế cho Báo cáo tài chính được lập ngày 30/3/2023)  (18/05/2023)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ((Thay thế cho Báo cáo tài chính được lập ngày 30/3/2023)
1105-2023 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  (11/05/2023)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
1404-2023 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  (14/04/2023)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
0504-2023 Công bố thông tin về đơn từ nhiệm của thành viên BKS  (05/04/2023)
Công bố thông tin về đơn từ nhiệm của thành viên BKS
0504-2023 Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023  (05/04/2023)
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
1901-2023 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022  (19/01/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
1111-2022 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022  (11/11/2022)
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
2907-2022 Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền  (29/07/2022)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
1107-2022 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (11/07/2022)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
1107-2022 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022  (11/07/2022)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022
0707-2022 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền  (07/07/2022)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền
3006-2022 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  (30/06/2022)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
0806-2022 Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  (08/06/2022)
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
0806-2022 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  (08/06/2022)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
1005-2022 CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  (10/05/2022)
CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
1804-2022 Báo cáo thường niên 2021  (18/04/2022)
Báo cáo thường niên 2021
1404-2022 Công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  (14/04/2022)
Công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2401-2022 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (24/01/2022)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
Số bài trong trang