Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

1404-2023 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  (14/04/2023)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
0504-2023 Công bố thông tin về đơn từ nhiệm của thành viên BKS  (05/04/2023)
Công bố thông tin về đơn từ nhiệm của thành viên BKS
0504-2023 Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023  (05/04/2023)
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
1901-2023 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022  (19/01/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
1111-2022 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022  (11/11/2022)
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
2907-2022 Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền  (29/07/2022)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
1107-2022 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (11/07/2022)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
1107-2022 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022  (11/07/2022)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022
0707-2022 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền  (07/07/2022)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền
3006-2022 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  (30/06/2022)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
0806-2022 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  (08/06/2022)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
0806-2022 Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  (08/06/2022)
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
1005-2022 CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  (10/05/2022)
CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
1804-2022 Báo cáo thường niên 2021  (18/04/2022)
Báo cáo thường niên 2021
1404-2022 Công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  (14/04/2022)
Công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2401-2022 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (24/01/2022)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
0811-2021 Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt  (08/11/2021)
Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3007-2021 Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền  (30/07/2021)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
2907-2021 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (29/07/2021)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2707-2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (27/07/2021)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
Số bài trong trang