Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

3006-2021 Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT  (30/06/2021)
Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT
3006-2021 Biên bản, Nghị Quyết, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021  (30/06/2021)
Biên bản, Nghị Quyết, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021
0906-2021 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  (09/06/2021)
Tài liệu ĐH cổ đông thường niên năm 2021
0605-2021 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  (06/05/2021)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
0605-2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021  (06/05/2021)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021
3004-2021 Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Gót - Cái Viềng  (30/04/2021)
Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Gót - Cái Viềng
1904-2021 Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021  (19/04/2021)
Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021
2801-2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (28/01/2021)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
2601-2021 Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm chức vụ Kế toán trương  (26/01/2021)
Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
1911-2020 Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020  (19/11/2020)
Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
1607-2020 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn  (16/07/2020)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
3006-2020 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  (30/06/2020)
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
1906-2020 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  (19/06/2020)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
2205-2020 Công bố thông tin bất thường chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020  (22/05/2020)
Công bố thông tin bất thường chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020
2205-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020  (22/05/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020
2804-2020 CBTT Kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018  (28/04/2020)
CBTT Kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
0704-2020 Văn bản nhất trí gia hạn thời gian ĐHCĐ năm 2020  (07/04/2020)
Văn bản nhất trí gia hạn thời gian ĐHCĐ năm 2020 của Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Hải Phòng
3103-2020 Nghị quyết lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  (31/03/2020)
Nghị quyết lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3103-2020 Công văn xin gia hạn tổ chức họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020  (31/03/2020)
Công văn xin gia hạn tổ chức họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020
2003-2020 Công bố thông tin thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020  (20/03/2020)
Công bố thông tin thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020
Số bài trong trang