Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

0806-2022 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  (08/06/2022)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
1005-2022 CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  (10/05/2022)
CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
1804-2022 Báo cáo thường niên 2021  (18/04/2022)
Báo cáo thường niên 2021
1404-2022 Công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  (14/04/2022)
Công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2401-2022 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (24/01/2022)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
0811-2021 Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt  (08/11/2021)
Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3007-2021 Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền  (30/07/2021)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
2907-2021 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (29/07/2021)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2707-2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (27/07/2021)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
0907-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền  (09/07/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
0607-2021 CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền  (06/07/2021)
CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
0507-2021 Thông báo thay đổi nhân sự  (05/07/2021)
Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm lại các chức danh: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, thành viên BKS
0507-2021 Điều lệ tổ chức và hoạt động (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)  (05/07/2021)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)
0507-2021 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)  (05/07/2021)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)
0507-2021 Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)  (05/07/2021)
Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS (Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021)
3006-2021 Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT  (30/06/2021)
Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT
3006-2021 Biên bản, Nghị Quyết, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021  (30/06/2021)
Biên bản, Nghị Quyết, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021
0906-2021 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  (09/06/2021)
Tài liệu ĐH cổ đông thường niên năm 2021
0605-2021 Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  (06/05/2021)
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
0605-2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021  (06/05/2021)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021
Số bài trong trang