Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

1211-2019 Công bố Thông tin bất thường về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019  (12/11/2019)
Công bố Thông tin bất thường về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019
2006-2019 Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền  (20/06/2019)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
3005-2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền  (30/05/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
2604-2019 Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  (26/04/2019)
Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
1004-2019 Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019  (10/04/2019)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
0604-2019 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019  (06/04/2019)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2503-2019 Công văn giải trình liên quan ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018  (25/03/2019)
Giải trình liên quan ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
1802-2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên 2019  (18/02/2019)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên 2019
1111-2018 Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH An VIệt  (11/11/2018)
Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH An VIệt
3008-2018 Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà bến Gót  (30/08/2018)
Quyết định về giá dịch vụ sử dụng phà bến Gót
1007-2018 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN  (10/07/2018)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
1206-2018 Thông báo chi trả cổ tức năm 2017  (12/06/2018)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017
1605-2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền  (16/05/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
1405-2018 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  (14/05/2018)
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
2704-2018 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  (27/04/2018)
Biên bản, Nghị quyết ĐH, bản cung cấp thông tin thay đổi nhân sự thành viên BKS
2604-2018 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  (26/04/2018)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
2604-2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty  (26/04/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
2404-2018 Điều lệ sửa đổi  (24/04/2018)
Điều lệ sửa đổi theo ý kiến Sở Kế hoạch
1204-2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017  (12/04/2018)
Báo cáo thường niên 2017
Số bài trong trang