Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin ngoài trang chủ
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành

+ Quá trình thành lập: Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử. Tiền thân của Công ty là Đội công trình III được thành lập ngày 04/9/1972 tại Quyết định số 62/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, chức năng nhiệm vụ chủ yếu là trục vớt, thanh thải luồng lạch.

Để phù hợp với nhiệm vụ và quá trình phát triển của đơn vị ngày 26/11/1979 UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định số 1159/QĐ-TCCQ đổi tên Đội công trình III thành Xí nghiệp 25/3.

Thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. Căn cứ phân cấp quản lý đường thuỷ nội địa của Bộ GTVT và nhu cầu quản lý đường sông địa phương, ngày 05/11/1992 UBND thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 1234/QĐ-TCCQ chuyển Xí nghiệp 25/3 thành Đoạn Quản lý đường sông Hải Phòng.

Ngày 25/01/2000 UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 151/QĐ-UB chuyển Đoạn Quản lý đường sông Hải Phòng thành Công ty Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Căn cứ Công văn số 494/TTg-ĐMDN ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hải Phòng, ngày 29/6/2010 của UBND Thành phố Hải phòng ra Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng thành Công ty TNHH một thành viên.