Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố theo Luật DN > Định kỳ

0407-2024 Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng năm 2024 của doanh nghiệp  (04/07/2024)
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng năm 2024 của doanh nghiệp
0405-2024 CBTT ĐỊNH KỲ THEO NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP  (04/05/2024)
CBTT ĐỊNH KỲ THEO NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP
1906-2023 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  (19/06/2023)
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
1906-2023 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2023  (19/06/2023)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2023
1906-2023 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2022  (19/06/2023)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2022
0704-2023 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022  (07/04/2023)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022
2906-2022 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021  (29/06/2022)
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
2906-2022 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021  (29/06/2022)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021
2906-2022 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022  (29/06/2022)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022
3103-2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2021  (31/03/2022)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2021
0109-2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020  (01/09/2021)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020
0109-2021 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020  (01/09/2021)
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
0109-2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2021  (01/09/2021)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2021
Số bài trong trang