Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố > Báo cáo tài chính năm

2903-2024 Báo cáo tài chính năm 2023  (29/03/2024)
Báo cáo tài chính năm 2023
3003-2023 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022  (30/03/2023)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
3003-2022 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021  (30/03/2022)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
2004-2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  (20/04/2021)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
3103-2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020  (31/03/2021)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
2904-2020 Báo cáo thường niên 2019  (29/04/2020)
Báo cáo thường niên 2019
2804-2020 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 2019  (28/04/2020)
Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 2019
1204-2019 Báo cáo thường niên 2018  (12/04/2019)
Báo cáo thường niên 2018
2403-2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018  (24/03/2019)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
2903-2018 Báo cáo tài chính năm 2017  (29/03/2018)
Báo cáo tài chính năm 2017
0703-2016 Báo cáo tài chính năm  (07/03/2016)
Báo cáo tài chính năm
2706-2015 Biên bản thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013  (27/06/2015)
Biên bản thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013
Số bài trong trang