Đảm bảo giao thông đường thủy > Thông tin công bố

2604-2018 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  (26/04/2018)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
2604-2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty  (26/04/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
2404-2018 Điều lệ sửa đổi  (24/04/2018)
Điều lệ sửa đổi theo ý kiến Sở Kế hoạch
1204-2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017  (12/04/2018)
Báo cáo thường niên 2017
1004-2018 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  (10/04/2018)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
1004-2018 Giáy mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  (10/04/2018)
Giấy mời, giấy xác nhận dự ĐH, giấy ủy quyền dự ĐH cổ đông năm 2018
0803-2018 Thông báo  (08/03/2018)
Chốt danh sách cổ đông đẻ thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
0803-2018 Thông báo  (08/03/2018)
Chốt danh sách cổ đông đẻ thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
1501-2018 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn  (15/01/2018)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
Số bài trong trang